Miljöpolicy

Svealandstrafiken AB bedriver kollektivtrafik med buss i Västmanlands län på uppdrag av Region Västmanland och i Örebro län på uppdrag av Region Örebro län. 
 
Vårt samhälle ställer höga krav på mobilitet, vilket har gett upphov till ett ökat resande. Resandet är dock oftast inget mål i sig, utan ett medel för att kunna utföra en aktivitet. Eftersom all trafik stör miljön och förbrukar resurser behöver resandet ske så effektivt och miljövänligt som möjligt. Vi tar ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar för vår egen verksamhet samt ställer krav genom våra upphandlingar.
 
Vår största miljöpåverkan är kopplad till vilket drivmedel vi använder och vilka utsläpp vår trafik skapar. Vi strävar efter att våra fordon inkl. tvätt av fordon och vår resursplanering ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan.
 
Vi värnar miljön och människors hälsa och välbefinnande, nu och i framtiden, därför ska vi 
  • Arbeta aktivt för att förebygga och minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.
  • Driva en miljömässigt hållbar utveckling och innovation genom att upphandla och köpa varor och tjänster med hänsyn till människor och miljö.
  • I vår samverkan med andra organisationer på ett öppet och lyhört sätt verka för en miljömässigt hållbar utveckling.
  • Via ständiga förbättringar kontinuerligt mäta, följa upp och redovisa samt informera om verksamhetens miljöarbete. 
  • Säkerställa att alla chefer och medarbetare har kunskap om gällande lagar och andra krav samt har de resurser som krävs för att ta miljöhänsyn i handling och beslut.