Årsstämma Svealandstrafiken AB 2020-05-11

2020-04-28

Kallelse och dagordning för årsstämma Svealandstrafiken AB

Datum: 2020-04-27MÖTESRUBRIK Årsstämma Svealandstrafiken AB, 556555–3350
PLATS Svealandstrafiken AB, Retortgatan 7, Västerås alternativt Fabriksgatan 20, Örebro eller digitalt via Skype
TIDPUNKT Måndagen den 11 maj 2020 kl. 09.30-12.00
KALLADE Röstombud för aktieägaren Region Västmanland samt Region Örebro län Styrelseordförande Styrelseledamöter VD, Svealandstrafiken AB HR-chef, Svealandstrafiken AB Ekonomichef, Svealandstrafiken AB Revisor samt lekmannarevisor
I enlighet med §10 bolagsordningen ska kallelse till årsstämma ske, tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Ni kallas härmed till årsstämma för Svealandstrafiken AB 11 maj 2020 kl 09.30
Tacksam för anmälan och på vilket sätt ni önskar närvara till mattias.ceder@svealandstrafiken.se alternativt 070-417 19 51 senast den 7 maj

Föredragningslista

1. Val av mötesordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsperson

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av mötesform för årsstämman

7. Framläggande och godkännande av föredragningslista som framgår av kallelsen

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport. Se bilagor.

9. Beslut om a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor

11. Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant.

12. Val av auktoriserad revisor och suppleant. Förslag till val av revisor och suppleant. Revisor: Peter Söderman, PwC Suppleant: Johan Tingström, PwC

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. VD har ordet – information om framtiden

15. Stämmans avslutande

Välkomna!
Kenneth Holmstedt Styrelseordförande Svealandstrafiken AB